GIÁ LUÔN TỐT NHẤT

Bảng giá dịch cụ TextSmart

Đăng ký ngay hôm nay để hưởng phiếu giảm giá lên tới 25% dịch vụ vĩnh viễn.

Gói TTS365-1

5.000.000đ

200.000 Ký tự

30 ngày sử dụng

Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

Hình thức sử dụng(Web)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay

Gói TTS50

500.000đ

200.000 Ký tự

30 ngày sử dụng

Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

Hình thức sử dụng(Web)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay

Gói TTS45

400.000đ

200.000 Ký tự

30 ngày sử dụng

Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

Hình thức sử dụng(Web)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay

Gói TTS365-1

5.000.000đ

200.000 Ký tự

30 ngày sử dụng

Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

Hình thức sử dụng(Web)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay

Gói TTS365-1

5.000.000đ

200.000 Ký tự

30 ngày sử dụng

Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

Hình thức sử dụng(Web)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay

Gói TTS365-1

5.000.000đ

200.000 Ký tự

30 ngày sử dụng

Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

Hình thức sử dụng(Web)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay

Gói TTS365-1

5.000.000đ

200.000 Ký tự

30 ngày sử dụng

Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

Hình thức sử dụng(Web)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay

Gói TTS50

500.000đ

200.000 Ký tự

30 ngày sử dụng

Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

Hình thức sử dụng(Web)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay

Gói TTS45

400.000đ

200.000 Ký tự

30 ngày sử dụng

Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

Hình thức sử dụng(Web)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay

Gói TTS365-1

5.000.000đ

200.000 Ký tự

30 ngày sử dụng

Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

Hình thức sử dụng(Web)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay

Gói TTS365-1

5.000.000đ

200.000 Ký tự

30 ngày sử dụng

Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

Hình thức sử dụng(Web)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay

Gói TTS365-1

5.000.000đ

200.000 Ký tự

30 ngày sử dụng

Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

Hình thức sử dụng(Web)

Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

Đăng ký ngay